Офіційний сайт Білицької міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Міська влада | Міська рада | Регламент Білицької міської ради
Регламент Білицької міської ради

Додаток

до рішення сесії

від 16.11.2015 № 7/2-1

РЕГЛАМЕНТ

Білицької міської ради

 

Регламент Білицької міської ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності міської ради, її депутатів, органів та посадових осіб.

Діяльність міської ради здійснюється у відповідності з Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, а також згідно з діючим Регламентом.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. У відповідності з Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативними актами Білицька міська рада (далі – міська рада) являється органом місцевого самоврядування, що представляє загальні інтереси територіальних громад міста Білицьке та селища Водянське з правом юридичної особи, наділена власними повноваженнями, а також повноваженнями, які передані Добропільської міською радою, в межах яких вона діє самостійно.

 

Стаття 2. Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень у межах повноважень, наданих їй Законодавством України, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням

Депутатам Білицької міської ради сьомого скликання надаються повноваження щодо надання побутових характеристик мешканцям територіальної громади міста Білицьке та складання актів матеріально-побутового обстеження мешканців територіальної громади міста Білицьке. Встановити, що в необхідних випадках депутату дозволяється складати акти матеріально-побутових умов за іншою формою на власний розсуд.

 

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання усіма розташованими на території ради органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно чи тимчасово мешкають на території міста.

 

Стаття 3. Діяльність міської ради будується на принципах:

 • народовладдя;

 • законності;

 • гласності;

 • колегіальності;

 • сполучення місцевих та державних інтересів;

 • виборності;

 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;

 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами її органів та посадових осіб;

 • державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

Місцева рада й утворені нею органи та посадові особи систематично, але не менше 2-х разів на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність як безпосередньо, так і через пресу, телебачення, радіо.

 

Стаття 4. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування являються:

 • рухоме та нерухоме майно;

 • прибутки місцевих бюджетів;

 • позабюджетні (цільові) кошти, у тому числі валютні;

 • земля;

 • природні ресурси;

 • об’єкти спільної власності територій, громад, що знаходяться в управлінні місцевої ради.

 

Стаття 5. Регламент міської ради затверджується міською радою. Зміни та уточнення в Регламент приймаються радою з ініціативи депутатів, постійних комісій, а також у випадку прийняття нових законодавчих актів України, що стосуються положення Регламенту.

 

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 6. Діяльність міської ради здійснюється на основі планів роботи, які затверджуються міською радою на кожне півріччя.

 

План роботи визначає головні напрямки діяльності міської ради і її органів, а також організаційні форми рішення поставлених завдань, включає в себе перелік основних організаційних заходів і виконавців.

 

Проект плану роботи розробляється постійними комісіями і виконавчим апаратом міської ради з урахуванням пропозицій депутатів міської ради.

 

План роботи на наступне півріччя затверджується на пленарному засіданні міської ради в кінці поточного півріччя.

 

Хід виконання планів роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій.

 

 

 

 

Розділ ІІІ. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Скликання сесій міської ради.

 

Стаття 7. Міська рада проводить роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

 

Стаття 8. Сесії міської ради скликаються міським головою у відповідності з діючим законодавством по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань наділення земельними ділянками – не рідше одного разу на місяць (за необхідністю).

 

Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, ніж за день до сесії зі вказівкою часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається внести на обговорення міської ради.

 

Проекти рішень, інші документи та матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках у день проведення сесії.

 

Стаття 9. Приблизні терміни проведення сесій та основні питання, що вносяться на розгляд міської ради, визначаються планом роботи, затвердженим радою на квартал.

 

 

Стаття 10. У випадку немотивованої відмови або неможливості з боку міського голови скликати сесію, - сесія скликається секретарем ради:

а) у відповідності з дорученням міського голови

б) якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у 2-х тижневий строк (ч. 7 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”)

в) якщо сесія не скликається міським головою в термін, передбачений у законі

 

Стаття 11. Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш ніж 1/3 депутатів від загального складу міської ради, секретаря ради.

 

У випадку, якщо міський голова та секретар ради у двотижневий термін не скликають сесію за потребою суб’єктів, вказаних у частині 1 даної статті, сесія може бути скликана 1/3 частиною депутатів або постійною комісією.

 

Стаття 12. Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються у письмовому вигляді міському голові зі вказівкою питань, що вносяться на розгляд сесії з коротким обґрунтуванням необхідності її скликання.

 

Стаття 13. Рішення про скликання сесії міського голови або секретаря ради оформлюється у вигляді розпорядження.

 

У випадку скликання сесії у порядку, передбаченому частиною 2 статті 10 даного Регламенту, група депутатів у кількості не менше 1/3 або постійна комісія рішенням про скликання сесії оформлюють у вигляді рішення депутатів за підписом не менше 1/3 або постійної комісії відповідно, у встановленому порядку.

 

Стаття 14. Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів у порядку та терміни, передбачені ст.7 Регламенту.

 

Стаття 15. У засіданнях ради можуть брати участь з правом радного голосу народні депутати України, депутати обласної ради, депутати інших рад, селищний, міські голови, на сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення та радіо, громадяни. У випадку необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

Стаття 16. На час сесії ради, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом, випадках депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку по основному місцю роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

 

Стаття 17. Депутат міської ради у випадку неможливості прибути на сесію ради повинен повідомити про це письмово або усно постійній комісії з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян або секретарю ради.

 

Стаття 18. Першу сесію знову обраної міської ради скликає і веде голова міської виборчої комісії з виборів депутатів міської ради не пізніше, ніж через місяць після виборів ради у правомірному складі.

 

Стаття 19. Сесія ради правомірна при наявності більшої половини депутатів від загального складу ради.

 

 1. Порядок підготовки питань, що вносяться

на розгляд сесії, формування порядку денного

 

Стаття 20. Пропозиції з питань на розгляд сесій міської ради вносяться міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами, загальними зборами громадян. Пропозиції для включення у порядок денний сесії попередньо розглядаються профільною постійною комісією з поданням відповідного висновку.

 

Стаття 21. Проекти рішення міської ради з додатком усіх необхідних документів підлягають обов’язковому узгодженню з повноважними особами, що беруть участь у підготовці, виконанні та здійсненні контролю за даним рішенням, головами постійних комісій по напрямках, секретарем міської ради, юристом. За необхідністю у листі узгодження включаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, чиї інтереси порушуються відповідним рішенням. Проекти рішень з питань врегулювання земельних відносин на території міста Білицьке готує відділ Держкомзему у місті Добропілля Донецької області. Додатки до рішень міської ради підписуються секретарем міської ради, а за його відсутністю – міським головою.

У випадку незгоди з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень, вони викладаються на окремому аркуші.

Установлений порядок згоди розповсюджується і на підготовку проектів розпоряджень міського голови.

 

Стаття 22. Пропозиції до порядку денного, що вносяться зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальних громад та відноситися до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

Збори громадян проходять у кількості учасників, що мають право голосу, не менше 100 осіб з попереднім повідомленням (за 7 днів) міської ради.

 

Рішення зборів приймається більшістю голосів від присутніх. Протокол підписується головою та секретарем зборів. До протоколу додається реєстраційний список учасників зборів зі вказівкою прізвища, ім’я, по батькові та адреси місця проживання. Матеріали представляють секретарю ради у терміни та в порядок, передбачені даним Регламентом.

 

Стаття 23. До проекту рішення (розпорядження) з листом узгодження додається лист розсилання (перелік підприємств, установ, організацій, яким необхідно направити даний документ).

 

Стаття 24. Пропозиції щодо проекту порядку денного чергової сесії міської ради з доданням узгоджених, в порядку, установленому даним Регламентом, проектів рішень, вносяться через секретаря ради не пізніше, ніж за 15 днів до сесії.

 

Міський голова розглядає пропозиції , що надійшли, при необхідності – за участю відповідної постійної комісії – і приймає рішення про прийняття пропозиції або про його відхилення зі вказівкою мотивів, на сесії міської ради інформує депутатів про пропозиції порядку денного, що надійшли та прийнятих ним рішеннях.

 

Стаття 25. При необхідності, у запропонований депутатами порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що потребують термінового розгляду.

 

Порядок денний та порядок роботи сесії затверджуються радою.

 

Стаття 26. Питання затвердженого сесією порядку денного можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися або виключатися з порядку денного сесії. У ході сесії у порядок денний можуть вноситися також додаткові питання.

 

 1. Порядок проведення сесії міської ради та прийняття рішень

 

Стаття 27. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, починається за 30 хвилин до відкриття засідання міської ради, у випадку необхідності реєстрація депутатів проводиться перед засіданням (після перерви) та перед голосуванням.

 

Пленарні засідання міської ради починаються о 10 годині та закінчуються о 17 годині, якщо міською радою не буде прийняте інше рішення. Перерва у роботі робиться через перші 2 години роботи на 15 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14.00 до 14.30.

 

Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів у дебатах, довідок, запитів, визначаються міською радою, виходячи з кількості та особливостей питань, що розглядаються, та з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного та глибокого обговорення.

 

У кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами та повідомленнями (різне). Дебати з цих заяв та повідомлень не відкриваються та рішення не приймаються.

 

Стаття 28. Сесію відкриває та веде міський голова або секретар ради, а у випадках, передбачених ч. 2, ст. 10 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів цієї групи, а веде по рішенню ради – один з депутатів ради.

 

Веде протокол сесії ради секретар ради.

 

Стаття 29. Питання про тривалість сесії, порядок та послідовність розгляду питань, тривалість виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів від мікрофонів, припинення та відновлення дебатів являються процедурними та вирішуються радою більшості голосів депутатів, присутніх на сесії.

 

Стаття 30. Головуючий на засіданні міської ради:

 • забезпечує виконання положень даного Регламенту усіма присутніми на сесії;

 • веде засідання міської ради, стежить за виконанням кворуму сесії та прийнятого депутатами порядку денного;

 • організує обговорення питань;

 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та депутатам, що виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

 • по узгодженню з радою надає слово запрошеним на сесію;

 • оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, питань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому даним Регламентом;

 • проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень міської ради та об’являє його результати;

 • вживає заходи по підтриманню порядку на засіданнях ради при грубому порушенні його має право по узгодженню з радою запропонувати особам, запрошеним на сесію, залишити зал засідань;

 • дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи сесії міської ради, організаційному відділу виконкому.

 

Стаття 31. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються міською радою, має право вибирати та бути обраним в органи місцевої ради.

 

Депутат має право пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносити пропозиції про порядок розгляду питань, що обговорюються, про персональний склад утворюваних міською радою органів та кандидатурних осіб, що вибираються чи затверджуються міською радою, звертатися із запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень та поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки у порядку, встановленому даним Регламентом.

 

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питань, що обговорюються міською радою, передаються секретареві сесії, вибраного радою. Секретар сесії реєструє їх подання з часу та в строгій послідовності передає головуючому на засіданні.

 

Стаття 32. Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради мають право взяти слово для виступу у будь-який час, але не більше, ніж на п’ять хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

 

Стаття 33. Дебати з питання, що розглядається, припиняються більшістю голосів від кількості присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів голова сесії інформує депутатів про кількість записаних для виступу та тих, хто виступив. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, що не виступали на сесії, можуть бути додані до матеріалів сесії (за бажанням депутатів).

 

Стаття 34. Пропозиції та зауваження, виказані депутатами на сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради, або направляються на розгляд підзвітним та підконтрольним йому органам та посадовим особам, які повинні розглянути ці пропозиції, зауваження в термін, встановлений радою.

 

Стаття 35. Листи громадян, що поступили на адресу сесії міської ради, реєструються секретарем сесії та направляються міським головою на розгляд органам ради та посадовим особам у порядку, передбаченому діючим законодавством.

 

4.Прийняття рішень.

 

Стаття 36. Для опрацювання кінцевого тексту рішень міської ради вибирається редакційна комісія, яка надає відпрацьовані проекти рішень сесій ради з урахуванням усіх доповнень, що поступили.

 

Доопрацювання окремих документів сесії може бути доручено секретареві сесії..

 

Стаття 37. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень по проектах рішень міської ради проводиться тільки після прийняття міською радою внесеного тексту проекту рішення за основу. У випадку, коли проект рішення не приймається за основу, питання, до якого був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного.

 

По рішенню міської ради текст проекту рішення на засіданні міської ради може не проголошуватись, якщо текст проекту розданий депутатам.

 

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або спочатку по пунктах, по розділах, а потім в цілому.

 

Стаття 38. Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі й поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводитись у випадках вибору секретаря ради та у випадку його дострокового звільнення з посади, а також у випадку прийняття рішення по зверненню до суду про визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень міської ради та її органів.

 

Стаття 39. Рішення міської ради вважається прийнятим, коли за нього подано більшість голосів від загального складу ради, крім окремих випадків, передбачених законодавством України.

 

Рішення міської ради підписуються міським головою, а за його відсутності секретарем ради або депутатом, який виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством).

 

5. Голосування

 

Стаття 40. Після закінчення обговорення головуючий на сесії об’являє про перехід до голосування. На голосування ставляться усі пропозиції та поправки, що надійшли.

 

Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, поставлених на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийнято рішення.

 

При голосуванні по одному питанню кожний депутат міської ради має один голос і подає його або за пропозицію або проти неї, або утримується при голосуванні.

 

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні об’являє результати голосування: прийняте рішення чи відхилено.

 

Стаття 41. Таємне голосування може бути проведено з використанням бюлетенів для таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів від кількості присутніх депутатів ради.

 

Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів та визначення його результатів міська рада вибирає лічильну комісію з числа депутатів. У лічильну комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунені у склад виборчих органів або на пост посадових осіб.

 

Лічильна комісія вибирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

 

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії в установленій нею формі та затвердженій радою, а також у певній кількості. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування по проекту рішення або по одній кандидатурі повинні стояти слова “За”, “Проти”, “Утримався”.

 

Час, місце та порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на основі даного Регламенту та об’являються депутатам ради головою лічильної комісії.

 

Видача бюлетенів починається в міру їхнього виготовлення, але не пізніше, ніж за 30 хвилин до оголошеного часу голосування.

 

Стаття 42. Кожному депутату міської ради видається один бюлетень по виборам органа, що обирається, чи посадової особи, за рішенням розглянутого питання.

 

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів по пред'явленню ними посвідчення депутата Білицької міської ради під розпис.

 

Заповнення бюлетенів проводиться депутатами тільки в кабіні для таємного голосування шляхом закреслювання в бюлетені прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів), проти якого (яким) він голосує, а в бюлетені по проекту рішення слів «За», «Проти», «Утримався».

 

Недійсними вважаються бюлетені не установленої форми, а також бюлетені, у яких залишені дві чи більше кандидатури на одну. При голосуванні за рішенням - бюлетені, де залишені два і більш варіанти відповіді, прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

 

Стаття 43. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії. Особлива думка членів лічильної комісії заноситься до протоколу. По доповіді лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає постанову про затвердження результатів таємного голосування.

 

Стаття 44. За рішенням міської ради може бути проведене поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.

 

Стаття 45. Депутат міської ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, що був відсутній під час процедури голосування, не вправі подати свій голос пізніше.

 

Стаття 46. При виявленні помилок у порядку і техниці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів проводиться повторне голосування.

 

6. Протоколи сесій міської ради

 

Стаття 47. На кожній сесії міської ради ведеться протокол матеріалів по основних обговорюваних питаннях на сесії. При наявності матеріально-технічних умов може вироблятися запис на фонограму з терміном її збереження до чергової сесії.

 

Стаття 48. У протоколі сесії міської ради вказуються наступні дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата і місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних у міську раду, число присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії; прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню, ким вноситься питання на розгляд ради;

- прізвища депутатів, що виступили в дебатах (для осіб, що не є депутатами міської ради - посади, а також депутатів, котрі внесли запит або задали (усно чи письмово) питання доповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із указівкою числа голосів, поданих за рішення і утримавшихся.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою з всіма узгодженнями і матеріалами, короткий виклад по основних обговорюваних питаннях на сесії, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові речення і зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, тексти виступів тих, хто записалися, але не одержали слово для виступу в зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів із указівкою причин, список запрошених на сесію.

 

Стаття 49. Протокол сесії міської ради підписується міським головою, а у випадку його відсутності, секретарем ради або ведучим сесію, у випадках, передбачених законом.

 

Справжні екземпляри протоколів сесії протягом установленого терміну зберігаються в протокольному секторі міської ради, а потім здаються в міський архів на постійне зберігання.

 

Стаття 50. Рішення міської ради реєструються спеціалістом організаційного відділу з указівкою порядкового номера скликання сесії і з присвоєнням їм номера (Наприклад, 5/1-3 від «___»_________200___м., де 5 - номер скликання, 1 - номер сесії, 3 - номер рішення).

 

Рішення ради по основних питаннях чи цілком чи у викладі доводяться до відома виборців через засоби масової інформації.

 

Стаття 51. Рішення ради направляються відповідним підприємствам (об'єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше, ніж у десятиденний термін після їхнього прийняття. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають сили з моменту їхнього обнародування, всі інші рішення - з моменту їхнього прийняття, якщо не встановлений інший термін уведення цих рішень у дію. За оформлення протоколу несе відповідальність завідуючий загальним відділом.

 

Розділ 4. МІСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ

 

Стаття 52. Права і повноваження міського голови передбачені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Міський голова обирається шляхом таємного голосування під час проведення виборів.

 

Міський голова здійснює свої повноваження до виборів нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень міського голови.

Міський голова працює на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, сполучати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої в неробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від неї доход.

 

У своїй діяльності міській голова підзвітний раді, територіальній громаді і може бути звільнений від посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало не менш 2/3 від загального складу ради шляхом таємного голосування.

 

Питання про звільнення міського голови може бути внесене на розгляд ради за вимогою не менш третини депутатів від загального складу ради (ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Стаття 53. Секретар міської ради обирається радою на термін його повноважень з числа депутатів ради по представленню міського голови шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання секретаря ради нового скликання крім випадків дострокового припинення його повноважень.

 

Секретар ради працює в раді на постійній основі. У випадку відсутності міського голови, неможливості виконання їм своїх обов'язків, з інших причин здійснює повноваження міського голови.

 

Секретар ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесене на розгляд ради за вимогою не менш 1/3 депутатів від загального складу ради, а також міського голови

 

Розділ 5. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ міської ради

 

Стаття 54. Постійні комісії є органами міської ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

 

Постійні комісії обираються міською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до його ведення, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Депутат міської ради може входити до складу однієї з постійних комісій.

 

Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, чинним законодавством і Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.

 

Постійні комісії з доручення ради, за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, видають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, що вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

По дорученню ради, міського голови, секретаря ради чи за власною ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, що відносяться до ведення ради, підприємств, установ і організацій, їхніх філій і відділень незалежно від форм власності, а також їхніх посадових осіб. За результатами перевірки подаються рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради.

Стаття 55. Рекомендації і висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняття мір повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

 

Стаття 56. Постійні комісії обираються радою на термін його повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

 

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова і секретар ради.

 

Протягом терміну повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, скасувати і реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

Голови постійних комісій міської ради працюють у раді на суспільних засадах.

 

Розділ 6. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 57. Міська рада вправі обрати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями місцевого самоврядування визначених радою, із представленням звітів і пропозицій по них на сесію.

 

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосували не менш 1/3 депутатів від загального складу.

 

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, персональний склад і її голова.

 

Тимчасові, контрольні комісії вправі залучати для участі в роботі фахівців, експертів.

 

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться закритими.

 

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи або в результаті припинення повноважень ради.

 

Розділ 7. ГРУПИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 58. Депутати міської ради добровільно можуть: поєднуватися в депутатські групи за умови, що в кожній з них повинно бути не менш 5 депутатів. Жоден з депутатів не може входити більш ніж в одну групу.

 

Порядок реєстрації груп – повідомний. У заяві на ім'я міського голови вказується список депутатів групи, її найменування, прізвища осіб, яким доручено представляти групу в раді. Міський голова на сесії інформує депутатів про це і з цього моменту група здобуває права, установлені дійсним Регламентом.

 

Стаття 59. Групи депутатів можуть утворюватися як на партійній, так і на іншій основі. Депутатські групи не можуть утворюватися для захисту приватних, комерційних, місцевих професійних чи регіональних інтересів. Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів у депутатського групу, виходу чи виключення з її визначається самою депутатською групою.

 

Стаття 60. Групи депутатів мають право виступу на сесії по будь-якому обговорюваному питанню. Виступаючі від групи мають переважне право виступу після виступу представників постійних комісій міської ради.

 

Стаття 61. По представленню групи депутатів її матеріали розмножуються і поширюються організаційним відділом серед усіх депутатів міської ради.

 

Розділ 8. РОЗГЛЯД ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ

 

Стаття 62. Міська рада розглядає і затверджує план заходів щодо виконання доручень виборців.

 

Стаття 63. Зміни і доповнення в план заходів щодо виконання доручень виборців вносяться міською радою за пропозицією постійних комісій, депутатів міської ради.

 

Стаття 64. Рішення про реалізацію доручень виборців враховується в планах економічного і соціального розвитку міста і при плануванні бюджету.

 

Виконані доручення виборців знімаються з контролю міською радою.

Стаття 65. Міська рада і його органи інформують населення про хід виконання доручень виборців.

 

Розділ 9. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 66. Виконавчий апарат міської ради складається з міського голови, його заступників, керуючого справами виконкому і відділів.

 

Виконавчий апарат міської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і іншими законами.

 

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, його органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 67. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою по представленню міського голови

 

Керівником виконавчого апарата є міський голова.

 

Стаття 68. Виконавчий апарат міської ради:

- здійснює організаційно-технічну підготовку сесій міської ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців; допомогає депутатам у здійсненні ними своїх повноваженні;

- забезпечує їх необхідною інформацією;

- організує узагальнення доручень виборців, веде їхній облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- надає методичну і практичну допомогу постійним комісіям в організації їхньої діяльності;

- розглядає доручення міського голови, секретаря ради, звернень, адресованих раді, веде їхній облік, готує по них відповідні довідки і доручення, сприяє депутатам міської ради в цих питаннях;

- вивчає питання, пов'язані з адміністративно-територіальним розподілом міста для внесення пропозицій міській раді;

- здійснює організаційно-технічні заходи щодо підготовки і проведення республіканських і обласних, місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевої ради й інших органів місцевого самоврядування;

- надає методичну допомогу органам місцевого і територіального самоврядування, вивчає і поширює досвід їхньої роботи;

- організує навчання депутатів і керівників органів місцевого самоврядування;

- бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, які проводить рада, постійні комісії.

 

Розділ 10. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях міської ради.

 

Ст.69 Депутатам ради забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності міської ради.

На пленарному засіданні депутат ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (визками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо депутат ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень та зауважень.

Головуючий на пленарному засіданні надає депутату ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Якщо депутат ради, депутатська фракція, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами ради не досягнуто, головуючий на сесії дає доручення постійній комісії з питань депутатської діяльності, законності, адміністративно-територіального устрою та захисту прав громадян розглянути це питання на своєму засіданні. За рекомендаціями комісії міська рада може прийняти рішення про порушення депутатом Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” (ст.8 Депутатська етика).

Це рішення доводиться до відома виборців через засоби масової інформації та письмово до керівних органів політичної партії, від якої обрано депутата ради.

Якщо під час пленарного засідання депутат ради вчинив дії, що містять ознаки злочину, обговорення питання зупиняється.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє раду про факт, що відбувся, і оголошує перерву в пленарному засіданні або закриває його і звертається у комісію, до предмета відання якої належать питання регламенту, з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів, згідно норм діючого законодавства України.

Ст.70. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення – позбавляє права виступу на даному на пленарному засіданні.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту – позбавляє його слова.

Ст. 71. Особам присутнім на пленарному засіданні ради, забороняється вносити та використовувати під час пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання.

Такі особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата ради, підтриманою однією третиною голосів депутатів ради від загального складу Ради, особи, які порушили вимоги частини першої та другої цієї статті зобов’язані покинути пленарне засідання.

Розділ 11. Порядок дострокового припинення повноважень депутата ради.

Ст. 72. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо депутата ради, визнання депутата ради недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішення суду, а в разі смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

В цих випадках головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про такі факти, що не потребують затвердження рішенням міської ради.

Ст. 73. Повноваження депутата міської ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв’язку:

- з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

- з особистою заявою депутата міської ради про складання ним депутатських повноважень.

Ст. 74. У разі невиконання депутатом міської ради Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” (ст.ст.18, ст.20 п.5, ст.36 п.2, ст.37 п.3), постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, адміністративно-територіального устрою та захисту прав громадян розглядає відповідні матеріали і вносить до міської ради пропозицію про розгляд його питання на сесії міської ради.

За рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради від загального складу, голова міської ради зобов’язаний звернутися до вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій), який затверджував виборчий список кандидатів у депутати міської ради, для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого депутата ради.

Повноваження депутата ради вважаються припиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної міської організації якої його було обрано депутатом місцевої ради.

Ст. 75. У разі, коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (блоку).

 

Розділ 10. Порядок розгляду депутатського запиту.

 

Ст. 76. Депутат ради чи група депутатів може внести попередньо чи на пленарному засіданні ради належним чином підготовлений депутатський запит в письмовій або усній форм, попередньо використавши таку форму депутатської діяльності, як депутатське звернення. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Ст.77. Не допускається, внесення запиту, поданого з порушенням вимог ст.21 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, а також поданого або викладеного в неетичній, образливій для адресата формі чи незрозумілого змісту.

Ст.78. Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.

Ст.79. Орган чи посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату.

Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянутим у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові міської ради і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Ст.80. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. Обговорення відповіді на запит проводиться при умові, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутні на засіданні депутатів міської ради.

Ст.81. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

Ст.82. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян (Акулов).

 

 

 

Секретар ради Т.В.Іванова

 

 

Переглядів: 69
Дата публікації: 17:49 02.03.2016
Міський голова

Заварзін Олександр Тихонович

Анонс подій
25.07.2018
14:00 - Засідання виконавчого комітету Білицької міської ради Засідання виконавчого комітету Білицької міської ради
Порядок денний
засідання виконавчого комітету
Білицької міської ради

25.07.2018 Початок: 14.00
Закінчення: 15.00

1. Про хід виконання в 1 півріччі 2018 року рішення міської ради “Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік”
Доповідає: Мельник С.В.-начальник відділу обліку та звітності
2. Про хід виконання бюджету за 1 півріччя 2018 року
Доповідає: Мельник С.В.-начальник відділу обліку та звітності
3. Про погодження зняття з реєстрації місця проживання малолітнього Овчарука Дениса Дмитровича.
Доповідає: Мостицька К.О.- керуючий справами виконкому.
4. Про затвердження результатів вивчення, оцінки та громадського обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва територіальних громад.
Доповідає: Мостицька К.О.-керуючий справами виконкому
5. Про стан виконавської дисципліни у виконкомі Білицької міської ради за 1 півріччя 2018 року
Доповідає: Мостицька К.О.-керуючий справами виконкому
6. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1 півріччя 2018 року
Доповідає: Єщенко С.М.- спеціаліст виконкому
7. Про стан роботи зі зверненями громадян в організаціях і установах міста
Доповідає: Єщенко С.М.- спеціаліст виконкому
8. Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів
Доповідає: Мостицька К.О.-керуючий справами виконкому
9. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету "Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів по м.Білицьке та смт.Водянське"
Доповідає: Арутюнян С.Л. - директор КП "Білицькеспецтехсервіс"
Ж И Т Л О В І П И Т А Н Н Я
Доповідає: Євстюніч Н.В. - спеціаліст І категорії виконкому
Організатор:керуючий справами виконкому Час проведення:25.07.2018 14:00 Місце проведення:Зал засідання (ІІ поверх)

27.07.2018
14:00 - Засідання чергової 43 сесії Білицької міської ради 27 липня 2018 року Засідання чергової 43 сесії Білицької міської ради 27 липня 2018 року
1. Про визнання повноважень депутата Білицької міської ради сьомого скликання Прокопова Петра Петровича
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

2. Про визнання повноважень депутата Білицької міської ради сьомого скликання Ямборко Анжеліки Михайлівни
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2015 року щодо складу постійної комісії
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

4 Про внесення змін та доповнень до Заходів Програми економічного і
соціального розвитку міста Білицьке і селища Водянське на 2018 рік
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності

5. Про внесення змін до рішення міської ради № VII/33-9 від 22.12.2017 „Про міський бюджет на 2018 рік”.
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності

6. Про надання пільг з оплати харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

7. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

8. Про затвердження рішень виконкому та розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсеійний період.
Доповідає: Мостицька К.О.– керуючий справами виконкому

9. Про передачу у власність земельної ділянки Вількович І.В. Доповідає:. Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності

10. Про передачу у власність земельної ділянки Головко Д.Ю. Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за адресою: м.Білицьке, вул.Донецька,30
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності

12. Про надання в оренду земельної ділянки Безух О.В. Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності

13. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля» Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності

14.Про продовження оренди нежитлового приміщення виробничої бази, основних засобів та необоротних активів ФОП Прокопов П.П.
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності


15. Про продовження оренди нежитлового приміщення виробничої бази, основних
засобів та необоротних активів ФОП Солопієва Н.П.
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності

Різне.
Організатор:Не визначено! Час проведення:27.07.2018 14:00 Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Стрічка подій:
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих