Офіційний сайт Білицької міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Міська влада | Виконавчі органи | Регламент виконавчого комітету Білицької міської ради
Регламент виконавчого комітету Білицької міської ради

Затверджено :

рішенням міської ради

від 16 листопада 2015 року № 7/2-3

 

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету

Білицької міської ради

 

 

Стаття 1. Загальні положення

 

1.Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет міської ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним міській раді .

3. Виконавчий комітет очолює міський голова.

4. Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради, вона утворює комунальні підприємства та інші виконавчі органи.

5. Комунальні підприємства та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованими виконавчому комітету та міському голові.

6. Порядок діяльності виконавчого комітету міської ради, та інших виконавчих органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, та цим Регламентом .

 

Стаття 2. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради.

 

1. Виконавчий комітет ради утворюється на першій сесії міської ради нового скликання.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається рішенням сесії ради за пропозицією міського голови.

3. Персональний склад виконавчого комітету затверджується рішенням ради за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету входять міський голова, заступник міського голови , керуючий справами виконавчого комітету, а також окремі керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та інші особи.

До складу виконавчого комітету ради входить за посадою секретар міської ради.

До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

4. Рішення ради про утворення виконавчого комітету міської ради, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу приймаються відкритим голосуванням.

5. Міська рада за пропозицією міського голови може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету ради.

6. Виконавчі органи ради - відділи, управління, інші органи, утворюються, реорганізуються, ліквідуються міською радою.

7. Структура виконавчих органів ради затверджується радою за пропозицією міського голови. Одночасно затверджується загальна чисельність працівників виконавчих органів ради та витрати на їх утримання.

8. У межах затвердженої структури та загальної чисельності працівників виконавчих органів міська рада своїми рішеннями утворює відділи, управління, інші виконавчі органи ради.

 

Стаття 3. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету

 

1. Міський голова має заступника міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.

2. У разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ними своїх повноважень керівництво роботою виконавчого комітету секретар міської ради, а в разі його відсутності -заступник міського голови згідно з розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету ради.

У разі відсутності керуючого справами його обов'язки виконує заступник міського голови відповідно до розпорядження міського голови.

3. Секретар міської ради, заступник міського голови , керуючий справами виконавчого комітету здійснюють керівництво у визначених міським головою сферах діяльності,спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також підприємств, установ і організацій міської комунальної власності територіальної громади міста.

Функціональні повноваження заступника міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету визначаються розподілом обов'язків між міським головою, заступником міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами, який затверджується розпорядженням міського голови не пізніше одного місяця з дня утворення виконавчого комітету ради.

 

Стаття 4. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

 

1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету ради скликаються міським головою, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови , а в разі його відсутності, - керуючим справами виконкому, але не рідше одного разу на місяць( кожної третьої середи місяця ).

Члени виконавчою комітету ради повідомляються керуючим справами про скликання засідання та перелік питань для розгляду не пізніше як за три дні до засідання.

Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у разі його відсутності - заступник міського голови.

На засідання виконавчого комітету ради запрошуються керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій і установ, об'єднань громадян.

Список запрошених на засідання виконавчого комітету ради формується керуючим справами на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, доповідається міському голові, який приймає рішення з цього питання.

В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати міської ради.

2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формується керуючим справами виконавчого комітету на підставі плану роботи виконавчого комітету, доручень міського голови, пропозицій членів виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь інших виконавчих органів ради та доповідається міському голові.

Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету вносяться зазначеними посадовими особами не пізніше як за 10 днів до засідання разом із проектом рішення виконавчого комітету.

Попередній розгляд питань порядку денного здійснюється членами виконавчого комітету за дорученням міського голови. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету вноситься на розгляд комітету міським головою і затверджується більшістю голосів членів виконавчого комітету від їх фактичної кількості.

3. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету ради включає в себе:

- доповідь, інформацією з кожного питання;

- співдоповіді (у разі потреби);

- обговорення питання, проекту рішення;

- прийняття рішення.

Для доповідей, інформації на засіданні виконавчого комітету надається до 10 хвилин, співдоповідей - до 1 хвилин, виступів - до 5 хвилин.

За підсумками розгляду питань на засіданні приймаються рішення.

4. Засідання виконавчого комітету протоколюється. У протоколі засідання зазначаються:

- дата, час і місце проведення засідання;

- присутні на засіданні члени виконавчого комітету та запрошені;

- прізвище головуючого на засіданні;

- питання порядку денного;

- прізвища доповідачів та виступаючих з кожного питання;

- прийняті рішення.

Протокол засідання виконавчого комітету підписує головуючий на засіданні. До протоколу додаються рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету.

 

Стаття 5. Акти органів та посадових осіб міської ради

 

1. Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу комітету і підписуються міським головою.

2. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

3. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

4. У період між засіданнями виконкому міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань діяльності виконавчих органів.

5. Рішення виконавчого комітету ради підписуються міським головою, додатки до них підписуються керуючим справами, а в разі його відсутності - посадовими особами, які їх заміщають.

6. Комісії, консультативні, дорадчі органи, утворені виконавчим комітетом, приймають рішення у формі та порядку, визначених положеннями про ці органи.

7. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

8. Рішення ради, її виконавчого комітету та розпорядження міського голови з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

Рішення виконавчого комітету міської ради з питань віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Накази керівників виконавчих органів міської ради, що суперечать Конституції або законам України, можуть бути скасовані рішенням виконавчого комітету або розпорядженням міського голови.

 

Стаття 6. Порядок підготовки, розгляду та видання рішень виконавчого комітету ради та розпоряджень міського голови.

 

1. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови вносяться заступником міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками відділів та іншими відповідальними особами.

2. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови покладається на керівників виконавчих органів ради, заступника міського голови , керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов'язків.

3. Разом з проектом рішення виконкому, розпорядження міського голови подається лист-клопотання за підписом керівника виконавчого органу ради, організації, установи - ініціатора прийняття документа, пояснювальна записка, що містить необхідне обгрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації цих актів, або документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові статистичні дані тощо. Проект рішення виконкому ради, розпорядження міського голови обов'язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати як правило 5 сторінок.

4. Якщо рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих документів, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

5. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

Запропоновані у проекті заходи повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, передбачати виконавців і терміни виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконавчого комітету міської ради про хід виконання встановлених завдань.

6. Проекти рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови ініціаторами документів обов'язково погоджуються шляхом візування із зацікавленими виконавчими органами ради та у разі потреби - з іншими органами та організаціями. Зазначені проекти візуються керівниками цих органів і лише у разі їх відсутності - особами, які їх заміщають.

Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови візуються також заступником міського голови, секретарем міської ради, відповідно до розподілу обов'язків, керуючим справами виконкому.

Проекти, пов'язані з фінансуванням передбачених заходів, обов'язково погоджуються начальником відділу обліку та звітності, з кадрових питань – керуючим справами виконкому.

7. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови -керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі, коли такого рішення не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження із припискою "із зауваженнями", а зауваження викладаються письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень обов'язково додаються до проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови розглядає заступник міського голови відповідно до розподілу обов'язків, який вносить на розгляд виконавчого комітету чи міського голови пропозиції щодо усунення розбіжностей.

8. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови у необхідних випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за їх виконанням.

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою особисто , заступником міського голови або керуючим справами виконкому.

9. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови після перевірки та доопрацювання, погодження подаються керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Керуючий справами виконкому міської ради не пізніше як за 3 дні до засідання виконавчого комітету подає проекти рішень виконавчого комітету на розгляд міському голові і згідно з його дорученнями надсилає членам виконавчого комітету. Проекти розпоряджень міського голови подаються керуючим справами на підпис міському голові.

10. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови, подані з порушенням вимог цього Регламенту, підлягають поверненню посадовим особам, які їх внесли.

11. Доопрацювання рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови у разі висловлення зауважень на засіданні виконкому чи особисто міським головою організовується керуючим справами виконкому та здійснюється заступником міського голови, керівниками органів, які вносили цей документ.

Термін доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету складає 3 дні, розпорядження міського голови - встановлюється міським головою.

12. Якщо під час розгляду проекту рішення виконкому ради, доопрацювання проекту розпорядження міського голови вони зазнали докорінних змін, то вони мають бути повторно узгоджені у порядку, передбаченому п.6. цієї статті.

13. Підписані рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови (за винятком тих, що стосуються кадрових питань працівників апарату виконкому) надходять у відповідний відділ, розпорядження щодо кадрових питань – керуючому справами виконкому ради.

14. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови реєструються в журналах реєстрації, їм присвоюється номер.

Датою рішень виконкому є дата засідання виконавчого комітету, датою розпорядження міського голови - дата його підписання.

15. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови, які стосуються прав і обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню через міський сайт або міську газету «Місцевий вісник» або «ДНЛ».

16. Питання підготовки, розгляду та прийняття рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, регулюються також Інструкцією з діловодства у міській раді та її органах, що затверджується міським головою.

 

Стаття 7. Організація роботи відділів управлінь, інших виконавчих органів ради.

 

1. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється відповідно до цього Регламенту міської ради, Інструкції з діловодства у міській раді та її органах, положення про зазначені органи.

2. У кожному виконавчому органі міської ради розробляються та затверджуються керівниками посадові інструкції, при потребі - розподіл обов'язків між працівниками.

3. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, їх заступники призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями міського голови з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу" та Кодексу України про працю.

 

Стаття 8. Апарат виконавчого комітету ради.

 

1. Для організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету, утворюється апарат виконавчого комітету.

2. Апарат утворюється радою. За пропозицією міського голови рада затверджує граничну чисельність апарату та витрати на його утримання.

3. Апарат виконавчого комітету ради, його відділи, інші структурні підрозділи діють на підставі положень.

Положення про апарат затверджується радою за поданням міського голови, про структурні підрозділи апарату - міським головою за поданням керуючого справами.

4. Штатний розпис апарату затверджується міським головою у межах загальної чисельності та витрат на його утримання, затверджених радою, за поданням керуючого справами виконавчого комітету.

5. Працівники апарату призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями міського голови з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу" та Кодексу України про працю.

 

 

 

 

Стаття 9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

 

1.Міський голова, виконавчий комітет для виконання визначених повноважень можуть утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи - комісії, ради тощо.

Зазначені органи утворюються рішенням виконавчого комітету ради чи розпорядженням міського голови і діють на підставі положень, що затверджуються, як правило, одночасно з їх утворенням.

 

Стаття 10. Планування роботи виконавчого комітету ради.

 

1. Робота виконавчого комітету ради проводиться за перспективними (річними) та оперативними (місячними) планами, що затверджуються рішеннями виконавчого комітету (варіант - міським головою).З метою координації заходів, які проводяться в місті, складається також календарний план заходів на тиждень.

2. Робота відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, відділів апарату виконкому проводиться за квартальними планами, що погоджуються із заступником міського голови , секретарем міської ради, керуючим справами згідно з розподілом обов'язків.

3. Проекти річного та місячного планів виконавчого комітету ради формуються керуючим справами на підставі доручень міського голови, пропозицій заступника міського голови , секретаря міської ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради.

Пропозиції до проекту річного плану роботи подаються в апарат виконавчого комітету не пізніше 15 грудня поточного року, до проекту плану роботи на наступний місяць - не пізніше як за 10 днів до його початку.

4. Проекти річного та місячного планів роботи виконкому візуються заступником міського голови , секретарем міської ради, керуючим справами.

Затверджений на засіданні виконкому план роботи підписується міським головою і надсилається виконавчим органам ради, іншим виконавцям, зазначеним у плані.

5. Річний план роботи виконкому міської ради передбачає заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, проблем громади міста, виконання власних повноважень.

Він формується за такими розділами:

- питання для внесення на розгляд міської ради;

- питання для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради;

- питання для вивчення в оперативному порядку;

- питання для вивчення у порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації, міської ради, міського голови, власних рішень.

6. Місячний план роботи виконавчого комітету міської ради передбачає:

- заходи, пов'язані з реалізацією програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, функціонування міського господарства, розв'язання проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності відділів та управлінь, інших виконавчих органів ради, що потребують розгляду на засіданнях виконкому, у міського голови, його заступника , та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної і міської сесій, власних рішень;

- підбиття підсумків соціально-економічного розвитку міста відповідно за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік з визначенням напрямів подальшої роботи;

- вивчення роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради щодо виконання своїх повноважень.

Місячний план формується за такими розділами, як і річний, та додатковими:

- надання методичної і практичної допомоги органам самоорганізації населення;

- організаційно-масові заходи, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради.

7. У річному та місячному планах роботи зазначається назва питання, строки виконання та відповідальні за його підготовку.

8. Проект календарного плану заходів виконавчого комітету формується керуючим справами виконкому.

Пропозиції до календарного плану вносяться до організаційного відділу апарату виконавчого комітету щотижня не пізніше як у четвер заступником міського голови ,секретарем міської ради, керівниками виконавчих органів міської ради.

У календарному плані зазначаються дата, час, місце проведення заходів, хто їх проводить, коло  запрошених та їх кількість.

Календарний план заходів затверджується міським головою.

9. Додаткові (позапланові) питання та заходи включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету протягом періоду його виконання за рішенням міського голови або особи, яка його заміщає.

Виключення з плану роботи питань здійснюється за рішенням міського голови на підставі обгрунтованого подання заступника міського голови , секретаря міської ради або керуючого справами згідно з розподілом обов'язків.

10. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету

здійснюють керуючий справами виконкому, за виконанням планів роботи виконавчих органів міської ради – секретар міської ради , заступник міського голови, керуючий справами згідно з розподілом обов'язків.

 

 

 

Стаття 11. Організація роботи з кадрами.

 

Організація роботи з кадрами визначається Положенням про роботу з кадрами в Білицькій міській раді та її виконавчих органах, що затверджується міським головою. Проект цього Положення вноситься керуючим справами виконавчого комітету.

 

Стаття 12. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням.

 

1. Організація роботи з документами в підрозділах міської ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в міській раді та її органах.

Проект Інструкції з діловодства вноситься керуючим справами та затверджується міським головою.

2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть міський голова, заступник міського голови, секретар міської ради та керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники комунальних підприємств, відділів, інших виконавчих органів міської ради.

Координація роботи з організації контролю за виконанням документів покладається на керуючого справами виконавчого комітету.

3. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради, виконавчого комітету, міського голови, запитів і звернень депутатів.

4. Питання організації контролю за виконанням документів регулюються Інструкцією з діловодства в міській раді та її органах.

 

Стаття 13. Організація роботи з листами, зверненнями громадян, особистого прийому громадян.

 

1.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЛИСТАМИ. Службова кореспонденція, що надходить до виконкому Білицької міської ради поштою , а також кореспонденція, що надходить електронною поштою приймається приймальною міського голови і реєструється відповідно до інструкції з діловодстіва.

Секретар приймальні передає в день надходження всі службові документи міському голові, а потім його заступникам, керуючому справами виконкому, керівникам відділів відповідно до їх компетенції.

Резолюції на документах повинні стисло і точно визначати характер доручення, терміни і відповідальних виконавців.

Розгляд документів, а також ознайомлення з вхідними від вищестоящих оорганів документами, які в них містяться, здійснюється, як правило, у день їх надходження.

Документи вищестоящих органів, якщо їх зміст потребує проведення певної роботи або подання матеріалів, беруться на контроль.На таких документах ставляться надписи «КОНТРОЛЬ», «ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ».

Інші документи беруться на контроль залежно від доручення міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому.Виконавець робить помітку на документі або складає довідку про виконання, а в разі необхідності, особисто доповідає міському голові, заступнику міського голови, керуючому справами.

Документи знімаються з контролю тільки після надходження від виконавців довідок або доповідних записок про вжиті заходи. Зняття з контролю проводиться керуючим справами виконкому.

Лист до вищестоящих органів підписується міським головою, секретарем міської ради ,його заступником або керуючим справами виконкому.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН. Міський голова, його заступник, секретар міської ради , керуючий справами виконавчого комітету ведуть особистий прийом громадян відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням міського голови.

Усі звернення громамадян на особистому прийому реєструються.Якщо вирішити підняте в усному зверненні питанння безпосередньо на особистому прийомі не можливо, то воно розглядається в тому ж порядку, що і письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно , за бажанням громадянина.

Контроль за виконанням доручень даних під час прийому громадян здійснюється відповідно головою, заступником голови, керуючим справами виконкому міської ради.

Особистий прийом громадян керівниками відділів, комунальних підприємств, інших виконавчих органів ради здійснюється згідно з графіками, які затверджуються наказами керівників.

Діловодство по зверненнях громадян ведеться в порядку , який установлений Кабінетом Міністрів України.

3.ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН,Усі звернення громадян в письмовій, усній або електронній формі : пропозиції (зауваження) , заяви (клопотання) , скарги, надіслані на адресу виконавчого комітету, надходять до спеціаліста виконкому , на якого покладено обов»язки , де підлягають обов’язковій реєстрації.

Не підлягають розгляду звернення громадян , що не містять прізвища, імені, по батькові, місця проживання, підпису а також повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Рішення про припинення розгляду таких звернень приймає міський голова, про що повідомляється особі, що подала звернення.

Якщо питання , підняті у зверненні , не входять до повноважень виконкому, то звернення в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі, про що повідомляється громадянину, що подав звернення.Звернення повертаються громадянину в той же термін, якщо в ньому не містяться дані, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

Забороняється надсилати скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються.

Посадові особи,до повноважень яких входить розгляд звернень, зобов’язані об’єктивно і своєчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, прийняти рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання , повідомляти громадянам про результати розгляду.

Не допускається розголошення дістаних зі звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди та іншої інформації, якщо це обмежує права і законні інтереси громадян. З прохання громадянина, виказаного в усній формі, або вказаного в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання і місце роботи.

Відповідь по результатах розгляду заяв в обов’язковому порядку дається органом, що одержав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення піднятих у заявах питань, за підписом керівника або особи, виконуючої його обов’язки. Рішення про відмову в задоволені вимог, викладених у заяві, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Зверення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяца з дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення-невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з дня їх одержання.

Якщо в місячний термін вирішити підняті в зверненні питання неможливо, міський голова установлює необхідний термін для їх розгляду, про що повідомляється особі, що подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, піднятих у зверненнях, не може перевищувати терміну сорока п’яти днів.

 

Стаття 14. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів у раді та їх органах.

 

1. Наради, семінари, інші заходи в міській раді та її органах проводяться міським головою, секретарем ради, заступником голови , керуючим справами, керівниками інших виконавчих органів відповідно до планів роботи і навчання, календарного плану заходів.

Проведення заходів, не передбачених вищезазначеними планами, здійснюється тільки з дозволу міського голови або особи, яка його заміщає.

2. Підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів забезпечують:

- за участю міського голови - заступник міського голови , секретар міської ради, керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники відповідних органів ради;

- за участю заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому- керівники підпорядкованих виконавчих органів ради.

3. Посадові особи та органи, які забезпечують підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів, не пізніш як за день до заходу подають керівникові, який його проводить, порядок денний, довідкові матеріали, список запрошених, при потребі - список осіб, яким доцільно надати слово для виступу тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, протоколювання, доведення прийнятих доручень до виконавців.

У разі необхідності порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам нарад завчасно.

4. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду на нарадах питань можуть видаватись розпорядження міського голови.

Протоколи зберігаються в органах, які забезпечували проведення нарад.

 5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах, здійснюється органом, який забезпечував її проведення.

6. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщеннях, де проходить засідання, надається головуючим.

7. З метою координації діяльності заступників міського голови, керівників управлінь, інших виконавчих органів ради у виконкомі проводяться оперативні наради:

у міського голови - із заступником міського голови , секретарем міської ради, керуючим справами виконкому, керівниками окремих виконавчих органів ради - щопонеділка;

- із керівниками виконавчих органів -щомісяця, перший понеділок;

- у заступників міського голови згідно з розподілом обов'язків – щопонеділка.

 

Стаття 15. Порядок надання відпусток

 

1.Щорічно, до 15 грудня , керівники структурних підрозділів складають графіки відпусток працівників на наступний рік і надаютьїх керуючому справами виконкому для узагальнення. Зведений графік відпусток керівників підрозділів затверджує міський голова.

2.Розпорядження про надання відпусток підписує міський голова. Заяви про надання щорічних відпусток керівникам підрозділів, працівникам апарату виконкому погоджуються з заступниками голови, керуючим справами виконкому і подаються на ім»я міського голови не пізніше як за 10 днів.

Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов»язаних з відпустками, здійснює керуючий справами виконкому.

 

Стаття 16. Порядок оформлення відряджень .

 

1.Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи виконкому міської ради, структурних підрозділів , а також згідно листів, телефонограм облдержадміністрації та Добропільського виконкому.

2. Посвідчення про відрядження оформляються на підставі розпоряджень міського голови.

Посвідчення про відрядження підписуються міським головою, в його відсутність секретарем міської ради, або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і засвідчується гербовою печаткою ваиконкому.

3.Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїм безпосереднім керівником письмово або усно про виконання завдання.

4.На основі відповідних документів працівникам в установленому порядку відшкодовуються витрати, пов»язані з перебуванням у відрядженні.

 

Стаття 17. Заключні положення .

 

1. Початок роботи апарату ради та виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради незалежно від місця розташування – о 8 годині 00 хвилин, закінчення роботи - о 17.00 годині 00 хвилин, у п'ятницю -о 16 годині 00 хвилин; обідня перерва - з 12.00 до 12.45 години

2. Організація використання робочого часу, режим роботи апарату ради і виконавчого комітету, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради визначаються Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються міським головою за поданням керуючого справами.

3. Керівники структурних підрозділів виконкому , повинні повідомляти про свою відсутність у робочий час секретарю міського голови.

4. У відділі обліку та звітності виконкому ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників.

Керуючий справами виконкому К.О.Мостицька

Переглядів: 75
Дата публікації: 08:27 06.02.2016
Міський голова

Заварзін Олександр Тихонович

Анонс подій
25.07.2018
14:00 - Засідання виконавчого комітету Білицької міської ради Засідання виконавчого комітету Білицької міської ради
Порядок денний
засідання виконавчого комітету
Білицької міської ради

25.07.2018 Початок: 14.00
Закінчення: 15.00

1. Про хід виконання в 1 півріччі 2018 року рішення міської ради “Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік”
Доповідає: Мельник С.В.-начальник відділу обліку та звітності
2. Про хід виконання бюджету за 1 півріччя 2018 року
Доповідає: Мельник С.В.-начальник відділу обліку та звітності
3. Про погодження зняття з реєстрації місця проживання малолітнього Овчарука Дениса Дмитровича.
Доповідає: Мостицька К.О.- керуючий справами виконкому.
4. Про затвердження результатів вивчення, оцінки та громадського обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва територіальних громад.
Доповідає: Мостицька К.О.-керуючий справами виконкому
5. Про стан виконавської дисципліни у виконкомі Білицької міської ради за 1 півріччя 2018 року
Доповідає: Мостицька К.О.-керуючий справами виконкому
6. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1 півріччя 2018 року
Доповідає: Єщенко С.М.- спеціаліст виконкому
7. Про стан роботи зі зверненями громадян в організаціях і установах міста
Доповідає: Єщенко С.М.- спеціаліст виконкому
8. Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів
Доповідає: Мостицька К.О.-керуючий справами виконкому
9. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету "Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів по м.Білицьке та смт.Водянське"
Доповідає: Арутюнян С.Л. - директор КП "Білицькеспецтехсервіс"
Ж И Т Л О В І П И Т А Н Н Я
Доповідає: Євстюніч Н.В. - спеціаліст І категорії виконкому
Організатор:керуючий справами виконкому Час проведення:25.07.2018 14:00 Місце проведення:Зал засідання (ІІ поверх)

27.07.2018
14:00 - Засідання чергової 43 сесії Білицької міської ради 27 липня 2018 року Засідання чергової 43 сесії Білицької міської ради 27 липня 2018 року
1. Про визнання повноважень депутата Білицької міської ради сьомого скликання Прокопова Петра Петровича
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

2. Про визнання повноважень депутата Білицької міської ради сьомого скликання Ямборко Анжеліки Михайлівни
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2015 року щодо складу постійної комісії
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

4 Про внесення змін та доповнень до Заходів Програми економічного і
соціального розвитку міста Білицьке і селища Водянське на 2018 рік
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності

5. Про внесення змін до рішення міської ради № VII/33-9 від 22.12.2017 „Про міський бюджет на 2018 рік”.
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності

6. Про надання пільг з оплати харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

7. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради

8. Про затвердження рішень виконкому та розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсеійний період.
Доповідає: Мостицька К.О.– керуючий справами виконкому

9. Про передачу у власність земельної ділянки Вількович І.В. Доповідає:. Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності

10. Про передачу у власність земельної ділянки Головко Д.Ю. Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за адресою: м.Білицьке, вул.Донецька,30
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності

12. Про надання в оренду земельної ділянки Безух О.В. Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності

13. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля» Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності

14.Про продовження оренди нежитлового приміщення виробничої бази, основних засобів та необоротних активів ФОП Прокопов П.П.
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності


15. Про продовження оренди нежитлового приміщення виробничої бази, основних
засобів та необоротних активів ФОП Солопієва Н.П.
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліствідділу обліку і звітності

Різне.
Організатор:Не визначено! Час проведення:27.07.2018 14:00 Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Стрічка подій:
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих