Офіційний сайт Білицької міської ради, міського голови, виконавчого комітету
До уваги платників податків!
До уваги платників податків!

Поділитися новиною:

До уваги платників податків!

На "гарячій лінії" з питань декларування доходів громадян у 2018 ро

На "гарячій лінії" з питань декларування доходів громадян у 2018 році

 

Начальником Добропільського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області  Аллою Безверхньою проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Декларування доходів громадян».

Пропонуємо відповіді на найчастіші запитання громадян.http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-324026.html

 

1. Хто повинен  подавати декларацію про майновий стан і доходи  та які доходи підлягають обов’язковому декларуванню? У який термін та за якою формою подається декларація про майновий стан та доходи? В який термін треба сплатити податок?

 

У 2018 році податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати громадяни,  які протягом звітного 2017 року, зокрема, отримували:

- доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

- іноземні доходи;

- доходи, отримані орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;

- доходи, отримані орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;

- доходи у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини).

 - доходи, які згідно з нормами розділу ІV Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, але які не звільнені від оподаткування.

Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2017 році, подається до 1 травня 2018 року.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, зазначені в поданій річній декларації, фізичні особи зобов’язані сплатити самостійно до 1 серпня 2018 року – це визначено п.179.7 ст.179 ПКУ.

 

        2. Чи оподатковується військовим збором подарунок, отриманий від родича першого ступеню споріднення?

Дохід у вигляді вартості успадкованого (подарованого) майна, який оподатковується за нульовою ставкою податку, звільняється від оподаткування військовим збором.

Слід зауважити, що кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно із правилами, встановленими розд. IV ПКУ для оподаткування спадщини (п.174.6 ст.174 ПКУ). 

 

       3. У який спосіб фізична особа - громадянин може подати декларацію про майновий стан і доходи?

За вибором платника податків декларація подається в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді за допомогою електронного сервісу ДФС: „Електронний кабінет платника податків” https://cabinet.sfs.gov.ua/.

 

 

На "горячей линии" по вопросам декларирования доходов граждан в 2018 году

 

Начальником Добропольского отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц Покровско-Добропольского управления ГУ ДФС в Донецкой области Аллой Безверхней проведен сеанс телефонной связи "горячая линия" на тему: "Декларирование доходов граждан".

Предлагаем ответы на самые частые вопросы граждан.http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-324026.html

 

1. Кто должен  подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах и какие доходы подлежат обязательному декларированию? В какой срок и по какой форме подается декларация об имущественном состоянии и доходах? В какой срок надо оплатить налог?

 

В 2018 году налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны подать граждане,  которые в течение отчетного 2017 года, в частности, получали, :

- доходы от лица, которое не является налоговым агентом, то есть от нерезидента или физического лица, которое не имеет статуса субъекта предпринимательской деятельности или не является лицом, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность;

- иностранные доходы;

- доходы, полученные арендодателем при предоставлении недвижимости в аренду (субаренду), если арендатор является физическим лицом, которое не является субъектом ведения хозяйства;

- доходы, полученные арендодателем при предоставлении движимого имущества в аренду (субаренду), если арендатор является физическим лицом, которое не является субъектом ведения хозяйства;

- доходы в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, которые подлежат налогообложению (кроме наследников-нерезидентов, которые обязаны оплатить налог к нотариальному оформлению объектов наследства и наследников, которые получили в наследство объекты, которые облагаются налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц, а также другими наследниками - резидентами, которые оплатили налог к нотариальному оформлению объектов наследства).

 - доходы, которые согласно нормам раздела ІV Налогового Кодекса Украины (далее - НКУ) не подлежали налогообложению при их начислении или выплате, но которые не освобождены от налогообложения.

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах, полученных гражданами в 2017 году, подается до 1 мая 2018 года.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и по военному сбору, отмеченные в поданной годовой декларации, физические лица обязаны оплатить самостоятельно до 1 августа 2018 года – это определено п.179.7 ст.179 НКУ.

 

                2. Облагается ли военным сбором подарок, полученный от родственника первой степени родства?

Доход в виде стоимости унаследованного (подаренного) имущества, который облагается налогом по нулевой ставке налога, освобождается от налогообложения военным сбором.

Следует отметить, что средства, имущество, имущественные или неимущественные права, стоимость работ, услуг, подареные плательщику налога, облагаются налогом согласно правилам, установленными розд. IV НКУ для налогообложения наследства (п.174.6 ст.174 НКУ).

 

              3. В какой способ физическое лицо - гражданин может подать декларацию об имущественном состоянии и доходах?

По выбору налогоплательщика декларация подается в один из таких способов:

- лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

- посылается по почте с сообщением о вручении и с описанием вложения не позже чем за пять дней до окончания предельного срока предоставления;

- средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условий относительно регистрации электронной подписи не позже окончания последнего часа дня, в котором всплывает предельный срок предоставления.

Декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать в электронном виде с помощью электронного сервиса ГФС: "Электронный кабинет налогоплательщика" https://cabinet.sfs.gov.ua/

Web-адреса: belickoe-rada.gov.ua/news/id/334 | Переглядів: 28Дата публікації: 09:19 14.03.2018
Міський голова

Заварзін Олександр Тихонович

Анонс подій
Подій не заплановано
Стрічка подій:
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих